លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្ន កដើម្បីការធ្វើបំលាស់ទី

ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍

Harvey Law Group Citizenship by investment

ការធ្វើបម្លាស់ទីទៅក្រៅព្រំដែនតម្រូវឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍ជាច្រើន តែយើងបានរួមបញ្ជូលខ្លួនយើងយ៉ាងល្អចូលក្នុងវប្បធម៍ និង ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងបណ្តារប្រទេសដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការ ដូច្នេះយើងអាចជួយសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះនៅក្នុងវិធីដែលងាយបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយះជំនាញវិជ្ជាជីវះរបស់យើងទាំងអស់នេះប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកនិងធ្វើឡើងដោយរលូន។
ដំណើរការ

  • អ្នកជំនួញ វីអាយភី និង កម្មវិធីសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុក
  • កម្មវិធីវិនិយោគ និង សហគ្រិន
  • ច្បាប់ស្តីពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
  • ផែនការអចលទ្រព្យ
  • ការសុំសញ្ជាតិតាមរយះការវិនិយោគ
  • ការវិនិយោគអចលទ្រព្យ
  • ផែនការស្នាក់នៅ

កម្មវិធីស្នាក់នៅនិងសញ្ជាតិ

REQUEST IMMIGRATION SERVICE

Thank you for visiting Harvey Law Group.
Please select our nearest office to you and complete the enquiry form below.
To send successfully, you must fill in all the required fields marked by an asterisk “*”.