បារាំង

Talent Passport - Investor

អត្ថប្រយោជន៍

 • ប័ណ្ណស្នាក់នៅរយៈពេល ៤ឆ្នាំដែលអាចធ្វើការបន្តបាន
 • អ្នកក្នុងបន្ទុក៖ ប្តី/ប្រពន្ធ និងកូនក្រោមអាយុ១៨ឆ្នាំអាចដាក់ចូលបាន
 • មានសិទ្ធិធ្វើការ និងសិក្សាក្នុងប្រទេសបារាំង
 • មិនមានតម្រូវការភាសាអង់គ្លេស ឬបារាំង
 • មានសិទ្ធិធ្វើដំណើរចេញ ចូលប្រទេសបារាំងរយៈពេល ៤ឆ្នាំ
 • អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីក្នុងរដ្ឋ Schengen (២៦ ប្រទេស) ​សម្រាប់រយៈពេល ៦ខែក្នុង ១ឆ្នាំ
 • អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីទៅកាន់ដែនដីបារាំងផ្សេងៗ
 • សិទ្ធិក្នុងការសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ និង/ឬសញ្ជាតិបន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ឆ្នាំ
 • មានសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធអប់រំ និងសុខភាពសាធារណៈ
 • រយៈពេលដំណើរការឆាប់រហ័ស

ការវិនិយោគ

 • មានឆន្ទៈក្នុងការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន ៣០០,០០០អឺរ៉ុបក្នុងគម្រោង
 • មានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើត/រក្សាការងារសម្រាប់បុគ្គលិកក្នុងស្រុករយៈពេល ៤ឆ្នាំ
 • គោរពតាមឆន្ទៈដូចបានបង្ហាញក្នុងគម្រោងជំនួញដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត

លក្ខខណ្ឌ 

 • ត្រូវមានគម្រោងជំនួញជាក់លាក់/ការវិភាគទីផ្សារ
 • មានតម្រូវការប្រភពទុនមានកម្រិត
 • បង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយ ឬទិញយកក្រុមហ៊ុនដែលមានស្រាប់
 • ត្រូវកាន់កាប់ជាអប្បបរមា ១០% នៃចំណូលក្នុងក្រុមហ៊ុននោះ
 • តម្រូវការស្នាក់នៅ៖ តាមករណីជាក់ស្តែង
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំបង្គោលត្រូវមានអាយុ ១៨ឆ្នាំ
 • មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទឧក្រិដ្ឋណាមួយ

ដំណើរការ

 • ដាក់ពាក្យសុំទៅកាន់ស្ថានទូត/ស្ថានកុងស៊ុលបារាំងទូទៅ
 • រយៈពេលដំណើរការ៖ ៤៥ថ្ងៃ
 • នៅពេលដែលពាក្យសុំទទួលបានការអនុម័ត អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងអ្នកក្នុងបន្ទុកនឹងទទួលបាន ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរចំនួន ៣ឆ្នាំ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងអ្នកក្នុងបន្ទុកអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានក្នុងអំឡុងពេលនេះ
 • ផ្នែករដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងចេញ Passport Talent ក្នុងខែដែលចូលទៅនោះ
 • Passport Talent ផ្តល់ជូន សម្រាប់រយៈពេល ៤ឆ្នាំ

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager