ប្រទេស ម៉ាសេដូនៀខាងជើង

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមការវិនិយោគ (CIP)

អត្ថប្រយោជន៍

 • ការសំរេចចិត្តជាផ្លូវការដើម្បីក្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពេញលេញ ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ 2020
 • សមាជិករបស់ NATO ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ 2020
 • ជាប្រទេសនៅអ៊ឺរ៉ុបដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស នឹងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំ
 • រូបិយវត្ថុជាប្រាក់អឺរ៉ូ
 • មិនមានពន្ធលើប្រាក់ចំនូលសំរាប់អ្នកមិនមែនជានិវាសនជន
 • ពន្ធសាជីវកម្មនិងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប (10%)
 • ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពមានស្តង់ដារខ្ពស់ និងប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានតំលៃសមរម្យ
 • មិនមានតម្រូវការស្នាក់នៅ
 • មិនមានតម្រូវការភាសា ការអប់រំឬការគ្រប់គ្រង
 • លទ្ធភាពក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្តី/ប្រពន្ធ និងកូនអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ
 • ការចេញចូលមិនចាំបាច់ទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 124 រួមទាំងតំបន់ Schengen

តម្រូវការវិនិយោគ

 • ចូលរួមវិភាគទានវិនិយោគអប្បបរមាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 20 ម៉ឺនអឺរ៉ូ ដល់មូលនិធិដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល
 • ការចូលរួមវិភាគទាននេះត្រូវបង់ដោយផ្ទាល់ទៅគណនីដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័ត។
 • បង់ថ្លៃសេវារៀបឯកសារចំនួន 5 ម៉ឺនអឺរ៉ូ
 • បង់ថ្លៃរដ្ឋបាលចំនួន 2០,០០០ អឺរ៉ូសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំចម្បង និង 1០,០០០ អឺរ៉ូសម្រាប់សមាជិកក្នុងបន្ទុកបន្ថែមនីមួយៗ

តម្រូវការ

 • មានអាយុលើសពី 18  ឆ្នាំ
 • ធ្វើការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
 • មានកំណត់ត្រាព្រហ្មទណ្ឌល្អ
 • មិនធ្លាប់ចូលឬស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសម៉ាសេដូនៀខាងជើង
 • Quota ចំនួន 1000 ពាក្យស្នើសុំប៉ុណ្ណោះ

ដំណើរការ

 • បំពេញការត្រួតពិនិត្យជាមុននិងការត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់ (2-4 សប្តាហ៍)
 • បំពេញរាល់តម្រូវការឯកសារនិងបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់អ្នកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាល
 • ធ្វើឱ្យការវិនិយោគអនុវត្តតាមគោលការណ៍អនុម័ត
 • ផ្តល់រាល់ឯកសារតម្រូវជាភាសាអង់គ្លេស
 • វិញ្ញាបនប័ត្រសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែននឹងត្រូវចេញក្នុងរយៈពេល 4 ខែគិតចាប់ពីពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager