អាន់ទីហ្គ័រ និង បាប៊ូដា

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈការវិនិយោគ

អត្ថប្រយោជន៍

 • សញ្ចាតិពេញមួយជីវិត​, អាចបន្តទៅអ្នកជំនាន់​​ក្រោយបាន
 • អនុញ្ញាតអោយកាន់សញ្ជាតិច្រើនបាន
 • សមាជិកក្រោមបន្ទុកដែលអាចរាប់បញ្ជូលបាន៖
  • ប្តី/ប្រពន្ធ
  • កូនដែលមានអាយុក្រោម 30 ឆ្នាំ
  • ឪពុកម្តាយត្រូវមានអាយុចាប់ពី 55 ឆ្នាំឡើង
  • បងប្អូនបង្កើតដែលមិនទាន់រៀបការ របស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ឬ ប្តី/ប្រពន្ធ
 • មានសិទ្ធក្នុងការបន្ថែមដៃគូនិងកូន ក្នុងពេលអនាគត
 • ធ្វើដំណើរដោយមិនបាច់មានទិដ្ឋាការទៅច្រើនជាង 150 ប្រទេស
 • មិនមានតម្រូវការភាសា
 • មានរបបពន្ធដែលគួរអោយទាក់ទាញ​ និងមិនមានពន្ធផ្ទាល់ខ្លួន
 • ដំណើរការឆាប់រហ័ស
 • មិនមានតម្រូវការអប់រំ ឬតម្រូវការបទពិសោធន៍
 • មានសិទ្ធិរស់នៅ ធ្វើការនិងតាំងទីលំនៅ​ នៅបណ្តាតំបន់នៃសមាជិក CARICOM

ជម្រើសការវិនិយោគ

  1. ជម្រើសការបរិច្ចាគ

ធ្វើការវិនិយោគអប្បរមាទៅក្នុងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ (NDF)

   • ទឹកប្រាក់ USD 100,000  សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារ 4 នាក់
   • ទឹកប្រាក់ USD 125,000 សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារ 5 នាក់ ឬច្រើនជាងនេះ

ធ្វើការចូលរួមវិភាគទានអប្បបរមាដល់មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សាកលវិទ្យាល័យ West Indies​ (UWI)

  • ទឹកប្រាក់ USD 150,000 សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារ 6 នាក់ ឬច្រើនជាងនេះ
  • ទឹកប្រាក់ USD 15,000 សម្រាប់ការបន្ថែមសមាជិកម្នាក់
 1. ជម្រើសអចលនទ្រព្យ

ធ្វើការវិនិយោគអប្បបរមាចំនួនទឹកប្រាក់ USD 200,000 ទៅក្នុងគម្រោងអចលនទ្រព្យ ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាល ដែលនឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំ។

តម្រូវការ

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំ ឬលើសពីនេះ
 • មិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋ
 • មិនធ្លាប់មានប្រវត្តិទិដ្ឋាការត្រូវបានបដិសេធដោយប្រទេសណាមួយ ដែលប្រទេស អាន់ទីហ្គ័រ និងបាប៊ូដា មានលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ ដោយមិនមានការអនុម័ត ទិដ្ឋាការ
 • ត្រូវធ្វើការបរិច្ចាគ ឬការវិនិយោគដែលមានការទទួលស្គាល់
 • ការដាក់ពាក្យសុំត្រូវធ្វើតាមរយៈភ្នាក់ងារដែលមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាល។

ដំណើរការ (ចន្លោះពី 3-6 ខែ)

 • បំពេញលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ និង​ KYC ជាមុន
 • រៀបចំឯកសារ និងពាក្យស្នើសុំដែលតម្រូវ
 • ធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយ:ភ្នាក់ងារដែលមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាល និងធ្វើការបង់ថ្លៃត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ និង 10% នៃថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាល
 • នៅពេលទទួលបានលិខិតអនុម័ត អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវបង់ថ្លៃវិនិយោគដែលតម្រូវ និងបង់ថ្លៃសេវារដ្ឋាភិបាលដែលនៅសល់
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងសមាជិកនៅក្នុងបន្ទុកទាំងអស់ នឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅ Antigua និង Barbuda  5 ថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំ។

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager