អូស្ត្រាលី

Significant Investor Visa (SIV) 188C

អត្ថប្រយោជន៍

 • មិនចាំបាច់មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស
 • មិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងយកពិន្ទុ
 • មិនមានការកំណត់អាយុ
 • អាចទៅធ្វើការ ឬសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាន
 • អាចបន្តសុពលភាពទិដ្ឋាការ ២ដង សម្រាប់ចំនួន២ឆ្នាំបន្ថែមក្នុងម្តង ត្រូវជា៨ឆ្នាំជាអតិបរមាពីលើទិដ្ឋាការដែលមានកំណត់នេះ
 • ជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន និងទីផ្សារការងាររីកដុះដាល
 • បរិយាកាសរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ហើយជីវភាពរស់នៅមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោក
 • អាកាសធាតុបែបលក្ខណ:ត្រូពិក និងជាទីក្រុងបែបឧស្សាហកម្ម
 • ប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពដែលមានការឧបត្ថម្ភ
 • មានពហុវប្បធម៌ចម្រុះដ៏សម្បូរបែប

ជម្រើសវិនិយោគ

 • ធ្វើការវិនិយោគជាក់លាក់ណាមួយ តាមការបែងចែកដូចខាងក្រោម៖
  • ធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងតិច ៥០០.០០០ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រភេទ Venture Capital និង Private Equity Funds ដែលធ្វើការវិនិយោគទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រភេទ Start-ups និងក្រុមហ៊ុនឯកជនតូចៗ
  • ធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងតិច ១,៥លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងគម្រោងមូលនិធិ ដែលទទួលបានការអនុម័ត និងកំពុងធ្វើការវិនិយោគទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារមូលបត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
  • ធ្វើ Balancing investment យ៉ាងតិច ៣លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងគម្រោងមូលនិធិ ដែលនឹងត្រូវបានវិនិយោគទៅក្នុងទ្រព្យសកម្មច្រើនប្រភេទ

លក្ខខណ្ឌ

 • ធ្វើការវិនិយោគចំនួន ៥​លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគសមស្របណាមួយក្នុងអំឡុងពេល ៤ឆ្នាំជាអប្បបរមា
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវតែបង្ហាញថាទ្រព្យសកម្ម ឫដើមទុនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិនិយោគ នោះ គឺទទួលបានមកដោយស្របច្បាប់
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវមានកម្រិតសុខភាព និងលក្ខណ:សម្បត្តិស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អូស្រ្តាលី
 • តម្រូវឲ្យរស់នៅយ៉ាងតិច ១៦០ថ្ងៃ ក្នុងអំឡុងពេល ៤ឆ្នាំ
 • ប្រសិនបើការវិនិយោគនេះត្រូវបានដកចេញ នោះអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវធ្វើការវិនិយោគម្តងទៀត ក្នុងគម្រោងវិនិយោគសមស្របមួយផ្សេងទៀត ក្នុងរយ:ពេល ៣០ថ្ងៃ។

អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋ ឬតំបន់ដែលធ្វើការតែងតាំងនោះ និងបន្តអាជីវកម្ម និងការវិនិយោគក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី

ដំណើរការ

 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវដាក់ឯកសារបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ ឫ Expression of Interest (EOI) ក្នុង “Skill Select” ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋ ឫតំបន់នោះ
 • នៅពេលទទួលបានការតែងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ ឬតំបន់ និងការអញ្ជើញឲ្យដាក់ពាក្យ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការតាមរយៈអនឡាញក្នុងពេល ៦០ថ្ងៃ
 • នៅពេលទទួលបានការអនុម័តជាគោលការណ៍នៃពាក្យសុំទិដ្ឋាការ វិនិយោគិននឹងទទួលបានដំណឹងពីពេលដែលត្រូវធ្វើការវិនិយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 • ពេលដែលគេធ្វើការវិនិយោគបានត្រឹមត្រូវ ទិដ្ឋាការនឹងត្រូវចេញជាស្ថាពរ
 • ទិដ្ឋាការនេះគឺសម្រាប់រយ:ពេល ៤ឆ្នាំ និង៣ខែ (ដែលអាចពន្យារដល់ ៨ឆ្នាំ) ជាមួយនឹងតម្រូវការស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី

ប្រសិនបើជួបគ្រប់លក្ខខណ្ឌ អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ខ្លួនឯង និងក្រុមគ្រួសារ និងមានសិទ្ធិក្នុងការសុំសញ្ជាតិ

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager