ការទទួលស្គាល់

ការទទួលស្គាល់

ពួកយើងជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់លក្ខណ:អន្តរជាតិ ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសកល និងមានសមាសភាព មេធាវីដែលជា

 • ចុះបញ្ជីនៅគណ:មេធាវីនៅ ទីក្រុង Quebec និង Ontario នៅប្រទេសកាណាដា
 • ទទួលស្គាល់ដោយ សហគមន៍ផ្លូវច្បាប់ (Law Society) នៃចក្រភពអង់គ្លេស និង ប្រទេស វេល និងធ្វើប្រតិបត្តិ ដោយអាជ្ញាធរប្រតិបត្តិការផ្លូវច្បាប់
 • ចុះបញ្ជីនៅ គណ:មេធាវីនៅទីក្រុង ប៉ារីស នៅ ប្រទេស បារាំង
 • ទទួលស្គាល់ជា ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់បរទេស ដោយសហគមន៍ច្បាប់ នៅហុងកុង
 • ទទួលស្គាល់ជា ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់បរទេស ដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅប្រទេសវៀតណាម
 • ទទួលស្គាល់ជា ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់បរទេស ដោយក្រុមប្រឹក្សាមេធាវី នៅប្រទេសថៃ
 • ទទួលស្គាល់ជា ភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក នៃរដ្ឋាភិបាល ប្រទេសដូមីនិកា
 • ទទួលស្គាល់ជា ភ្នាក់ងារទីផ្សារ នៃរដ្ឋាភិបាល ប្រទេសហ្គ្រីណាដា
 • ទទួលស្គាល់ជា ភ្នាក់ងារទីផ្សារ នៃរដ្ឋាភិបាល ប្រទេសអាន់ទីហ្គ័រ
 • ទទួលស្គាល់ជា ភ្នាក់ងារទីផ្សារអន្តរជាតិ ដោយ រដ្ឋាភិបាល ប្រទេសសាំងឃីត និង នេវីស
 • ចុះបញ្ជីជាភ្នាក់ងារផ្តល់សេវាកម្ម នៃកម្មវិធីវិនិយោគ នៅប្រទេស សាយព្រឺស
 • ជាសមាជិកបែបស្ថាប័ន នៃបណ្តាសភាពាណិជ្ជកម្ម នៅជាច្រើនប្រទេស
Harvey Law Group Citizenship by investment
Harvey Law Group Citizenship by investment
Harvey Law Group Citizenship by investment

ពានរង្វាន់