សិង្ហបុរី

កម្មវិធីវិនិយោគជាសកល (GIP)

អត្ថប្រយោជន៍

 • វិនិយោគិនអាចទទួលបានលំនៅដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបុរីដោយបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីមួយនៅសិង្ហបុរីឬវិនិយោគទៅក្នុងមូលនិធិដែលបានអនុម័ត
 • រដ្ឋាភិបាលមានតម្លាភាពនិងគាំទ្រខ្ពស់លើគោលនយោបាយអនុគ្រោះលើអាជីវកម្ម
 • ការរស់នៅមានស្តង់ដាខ្ពស់
 • ជាប្រទេសដែលលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្នែកកំសាន្តនិងវប្បធម៌
 • ប្តី/ប្រពន្ធ និងកូនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបានក្រោមអាយុ ២១​ ​ឆ្នាំ
 • ឪពុកម្តាយនិងកូនដែលលើសអាយុអាចទទួលបានទិដ្ឋាទស្សនកិច្ចរយៈពេល៥ឆ្នាំ
 • មានសិទ្ធិស្នើសុំសញ្ជាតិបន្ទាប់ពីមានទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍រយៈពេលយ៉ាងតិច 2 ឆ្នាំ

ជម្រើសនៃការវិនិយោគ

 • ជម្រើស A

វិនិយោគចាប់ពី 2.5 លានដុល្លារសិង្ហបុរី ក្នុងអាជីវកម្មថ្មីមួយឬពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់នៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មដែលបានអនុម័ត

 • ជម្រើស B

វិនិយោគចាប់ពី 2.5​ លានដុល្លារសិង្ហបុរីក្នុង មូលនិធិដែលបានអនុម័តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរី

តម្រូវការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

 • មិនធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
 • មានប្រវត្តិជាសហគ្រិន(យ៉ាងហោចណាស់ 3 ឆ្នាំ) ហើយត្រូវផ្តល់របាយការណ៍៣ឆ្នាំចុងក្រោយនៃសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
 • ត្រូវតែមានអាជីវកម្មដែលមានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច 50 លានដុល្លារសិង្ហបុរីក្នុង១ឆ្នាំ មុនដាក់ពាក្យស្នើរសុំ និងមានប្រាក់ចំនូលជាមធ្យម 50 លានដុល្លារសិង្ហបុរីនៃយៈពេល៣ឆ្នាំចុងក្រោយ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចប្រមូលផ្តុំអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃប្រាក់ចំនូល
 • ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននេះជាកម្មសិទ្ធិឯកជន អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវមានភាគហ៊ុនយ៉ាងតិច 30%
 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវដាក់ពាក្យភ្ចាប់ជាមួយរបាយការណ៍អាជីវកម្មយ៉ាងលម្អិត ឬ ផែនការរួមទាំងចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំនៃកាលបរិច្ឆេទនៃការវិនិយោគ
 • អាជីវកម្មត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលបានអនុម័ត

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

 • បង់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរី
 • បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃសេវានៃពាក្យស្នើសុំ អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវ ផ្តល់ ឯកសារតម្រូវទាំងអស់ រយះពេល 1 ខែ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកតំណាងនៅសិង្ហបុរី
 • សេចក្តីអនុម័តនៃពាក្យស្នើរសុំ Approval in Principle (AIP) និងចេញនៅក្នុងរយៈពេល 2-4 ខែ
 • ត្រូវតែធ្វើការវិនិយោគក្នុងរយៈពេល 6 ខែនៃAIP
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំនឹងទទួលបានការអនុម័តចុងក្រោយ បន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារទទួលស្គាល់ថាការវិនិយោគគឺពិតជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅទៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងត្រូវបំពេញបែបទទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍ (PR) ក្នុងរយៈពេល 12ខែបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តចុងក្រោយហើយ

លិខិតអនុញ្ញាតចេញចូល

 • នាពេលដែលកំពុងបំពេញទម្រង់បែបបទស្នើរ អ្នកដាក់ពាក្យសុំនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកនឹងត្រូវបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតចូលថ្មី (REP) ដែលមានសុពលភាពរយៈពេល 5 ឆ្នាំដើម្បីឱ្យ PR ត្រូវបានរក្សាទុកនៅពេលដែលពួកគេចេញក្រៅប្រទេសសិង្ហបុរី
 • នៅពេលផុតកំណត់នៃលិខិតអនុញ្ញាតចេញចូល លិខិតនេះនឹងត្រូវបានបន្តរយៈពេល 3 ឬ 5 ឆ្នាំទៀត ដោយយោងទៅលើ
 • ចំនួនបុគ្គលិកដែលបានផ្តល់ការងារ
 • ការចំណាយអាជីវកម្ម
 • ពេលវេលាដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager