ប្រទេសម៉ូណាកូ

កម្មវិធីសិទ្ធិស្នាក់នៅ

សារះប្រយោជន៍

 • រដ្ឋឯករាជ្យនិងប្រជាធិបតេយ្យ
 • ជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយសុវត្ថិភាពបែបប្រទេសអឺរ៉ុបតាំងពីឆ្នាំ1297
 • របបពន្ធដារដែលអាចទទួលយកបាន
 • មានប្រព័ន្ធច្បាប់និងហេដ្ឋារចនាសម័ន្ធរឹងមាំ
 • ជាទីផ្សារអចលទ្រព្យប្រកួតប្រជែងដែលមិនមានពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
 • មិនមានតម្រូវការឲ្យស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅប្រទេសម៉ូណាកូ
 • ប័ណ្ណស្នាក់នៅអាចបន្តសុពលភាពបាន
 • មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ Schengen
 • មានលទ្ធភាពអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រែយ៍បានបន្ទាប់ពី 9 ឆ្នាំ

តម្រូវការវិនិយោគ

 • ត្រូវធ្វើការជួល ឬទិញអចលទ្រព្យណាមួយក្នុងប្រទេសម៉ូណាកូ
 • ត្រូវដាក់ ឬរក្សាទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន EUR 500,000 ទៅក្នុងធនាគារដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសម៉ូណាកូ

តម្រូវការ

 • ត្រូវផ្តល់នូវឯកសារចាំបាច់និងមិនមានប្រវតិ្តឧក្រិដ្ឋ
 • បង្ហាញភស្តុតាងនៃធនធានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីរស់នៅប្រទេសម៉ូណាកូបានដោយ មិនមានសកម្មភាពអាជីវកម្ម
 • សម្រាប់ជនជាតិដែលមិនមែនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬEEAអាចទទួលបានទិដ្ឋាការស្នាក់ នៅរយ:ពេលវែងនៅ ប្រទេសបារាំង
 • ត្រូវទទួលបានជោគជ័យលើការសម្ភាសន៍ជាលក្ខណះបុគ្គល
 • ចំណាយពេលវេលាក្នុងចំនួនសមស្របនៅប្រទេសម៉ូណាកូ

ដំណើរការ  (9 – 12 សប្តាហ៍)

 • ការត្រួតពិនិត្យមើលជាមុន និងលទ្ធផលពិនិត្យលក្ខណ:សម្បត្តិ
 • រៀបចំសេចក្តីព្រាងនៃលិខិតស្នើសុំ និងប្រមូលឯកសារចាំបាច់
 • ការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនិងមន្រ្តីប៉ូលីសដែលមកពីប្រទេសម៉ូណាកូ
 • ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតសិទ្ធិស្នាក់នៅ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager