ពត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

Citizenship by investment second passport

ការណែនាំពេញលេញស្តីអំពីសិទ្ធិរស់នៅនិងសញ្ជាតិតាមការវិនិយោគ (អ្វីខ្លះ, ហេតុអ្វី, នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា)

ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍គឺហាក់បីដូចជាទិដ្ឋភាពពិសេលជាសកល។ ប្រជាជនមកពីជុំវិញពិភពលោកធ្វើដំណើរតាមទិសដៅផ្សេងៗ…
Citoyenneté par investissement, Harvey Law Firm

ក្រុមហ៊ុន Harvey Law Group ផ្តល់នូវឳកាសចល័តភាពជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ជនជាតិបារាំង

យើងសង្កេតឃើញថាមានបុគ្កលមានទ្រព្យធនខ្ពស់ជាច្រើន ដែលធ្វើការពង្រីកឳកាសធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ តាមរយ: កម្មវិធ…
visa investisseurm

ការធ្វើចល័តភាពគឺជាភាពចាំបាច់មួយជាងគេទាំងអស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

មានករណីខ្លះដែលការទំនាក់ទំនងចំពោះមុខអាចធ្វើទៅរួចបាន លុះត្រាតែមានការធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីប្រទេសនោះផ្ទាល់…
Passport + globe

ចំណងជើង៖ តើខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មវិធីណា? កត្តាជាមូលដ្ឋានចំនួនពីរដែលត្រូវធ្វើការពិចារណាជាមួយការធ្វើវិនិយោគដើម្បីអន្តោប្រវេសន៍។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឡើងនូវកម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍វិនិយោគដែលត្រឹមត្រូវ សូម្បីតែធ្វើការជាមួយ…
Citizenship by investment second passport

ការណែនាំពេញលេញស្តីអំពីសិទ្ធិរស់នៅនិងសញ្ជាតិតាមការវិនិយោគ (អ្វីខ្លះ, ហេតុអ្វី, នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា)

ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍គឺហាក់បីដូចជាទិដ្ឋភាពពិសេលជាសកល។ ប្រជាជនមកពីជុំវិញពិភពលោកធ្វើដំណើរតាមទិសដៅផ្សេងៗ…