អាជីពការងារ

ឱកាសការងារ

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជិត ៣ ទសវត្សដើម្បីផ្តល់ជំនាញដល់យើង ក្រុមហ៊ុន HLG ទទួលស្គាល់ថា ជោគជ័យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើធនធានដ៏មានតម្លៃបំផុតក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើង។ ក្រុមការងារជាសកលរបស់យើងគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពិតនៃភាពចម្រុះនិងការដាក់បញ្ចូលគ្នា ដោយហេតុនេះហើយ អាចទាក់ទាញការគាំទ្រនិងរក្សាបុគ្គលពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងទេពកោសល្យពិសេសរបស់ពួកគេ។

ក្រុមហ៊ុន HLG ទទួលយកវិធីសាស្រ្តចម្រុះ និងបង្កើនភាពចម្រុះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនសកលដើម្បីផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត ដំណោះស្រាយតម្រង់ទិសនិងសេវាកម្មច្បាប់ទំនើប។ យើងធ្វើសមាហរណកម្មខ្លួនយើងទៅក្នុងវប្បធម៌និងការអនុវត្តច្បាប់នៃបណ្តាប្រទេសដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការដែលជាការពង្រឹងបរិយាកាសការងារដែលមានភាពស្វាហាប់និងរួមបញ្ចូលគ្នា។

ក្រុមការងាររបស់យើងក្រសោបការផ្លាស់ប្តូរនិងភាពត្រឹមត្រូវដូចជា ក្រុមហ៊ុន HLG ជួយជំរុញឱកាសសំរាប់ការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈរបស់និយោជិករបស់យើង។ ការក្រសោបយកគោលការណ៍ទាំងនេះ បាននាំឱ្យយើងរក្សាបាននូវទេពកោសល្យខ្ពស់និងបន្តទទួលបានជោគជ័យក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក។

យើងសង្ឃឹមថានឹងលឺដំណឹងពីលោកអ្នកវិញ

Hong Kong

Philippines

Vietnam

Thailand

Indonesia

Cambodia

UK