កម្មវិធីស្នាក់នៅ និង ការសុំសញ្ជាតិ

ការទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅតាមរយ:ការវិនិយោគ

Residency-by-investment programs often provide the option to physically relocate with the right to live, work, study, as well as access to healthcare, in a given country in exchange for a dedicated investment. Countries such as Australia, Canada, New Zealand, Spain, Portugal, France, Thailand and many more – offer such programmes.

ការទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅតាមរយ:ការវិនិយោគ

Cyprus permanent residence

សាយព្រឺស

ការទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយ:កម្មវិធីវិនិយោគ

greece residence permit Citizenship & Residency

ប្រទេស ក្រិច

កម្មវិធីទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅតាមរយ:ការវិនិយោគនៅក្រិច

ការ ទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយ:ការវិនិយោគ

Citizenship-by-investment programs are the most effective way to secure an
alternative citizenship and passport with all its benefits, in exchange of a
dedicated investment. Whether it is for business transactions, the perks of
becoming a Global Citizen, or simply have a ‘Plan B’, there is a program that will suit your needs.

ការ ទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយ:ការវិនិយោគ

Citizenship by Investment Cyprus

សាយព្រឺស

កម្មវិធីចូលសញ្ជាតិតាមរយ:ការវិនិយោគ (CIP)

Grenada Citizenship

ហ្រ្គីណាដា

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយ:ការវិនិយោគ (CIP)

caribbean citizenship Saint Lucia citizenship Caribbean second passport

សាន់ ឡូសា

ទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគ (CIP)