ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

កម្មវិធីម៉ាឡេស៊ីជាផ្ទះទីពីរ(MM2H)

អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

 • ការចំនាយទាបក្នុងការរស់នៅ និង កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់
 • ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពរួមមានសាលារៀនអន្តរជាតិ មហាវិទ្យាល័យឯកជននិងសាកលវិទ្យាល័យ
 • អគារវេជ្ជសាស្ត្រលំដាប់ទីមួយដែលមានមន្ទីរពេទ្យ និង គ្លីនិកដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។

ការវិនិយោគ

 • អ្នកដាក់ពាក្យអាយុក្រោម 50 ឆ្នាំ:
  • ត្រូវដាក់ប្រាក់ដម្កល់ចំនួន RM 300,000
  • អាចដកប្រាក់ចំនួន RM 150,000 បន្ទាប់ពីដាក់ប្រាក់បាន ១ឆ្នាំសម្រាប់ការចំនាយដែលបានអនុម័ត
 • អ្នកដាក់ពាក្យអាយុ 50 ឆ្នាំឡើង:
  • ត្រូវដាក់ប្រាក់ដម្កល់ចំនួន RM 150,000
  • អាចដកប្រាក់ចំនួន 50,000 ដុល្លារម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រាក់បាន ១ឆ្នាំសម្រាប់ការចំនាយដែលបានអនុម័ត

អត្ថប្រយោជន៍នៃ MM2H

 • អ្នកទទួលបានលក្ខខណ្ឌ MM2H នេះបាន អាចធ្វើការទិញអចលនទ្រព្យបែបលំនៅដ្ឋាន ប្រភេទ Leasehold រឺ Freehold បាន ដែលមានតម្លៃ ច្រើនជាង RM 1,000,000 ដោយអាចដាក់កម្មសិទ្ធិក្រោមឈ្មោះខ្លួនឯងបាន
 • ប័ណ្ណឆ្លងកាត់មានសុពលភាព 10 ឆ្នាំ និងចេញចូលបានច្រើនដង
 • អាចស្នាក់នៅរយះពេលយូរតាមដែលអ្នកដាក់ពាក្យចង់ស្នាក់នៅ និង អ្នកកាន់មានសិទ្ធិចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគ្រប់ពេល
 • មានទិដ្ឋាការចូលច្រើនដង និង បន្តសុពលភាពពី 10 ឆ្នាំ
 • អាចរួមបញ្ជូលទាំងប្តីរឺប្រពន្ធ និង កូនចំនួន២នាក់ក្នុងពាក្យសុំ
 • The program has no quota and will be issued if the requirements are met

តម្រូវការ

 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវមានចំណូលប្រចាំខែនៃចំនួនប្រមាណ RM10,000
 • ភស្តុតាងនៃទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងតិចចំនួន RM 350,000 ប្រសិនបើ​អ្នកដាក់ពាក្យមានអាយុចាប់ពី 50​ ឆ្នាំឡើង និង យ៉ាងតិចចំនួន RM 500,000 ប្រសិនបើ​អ្នកដាក់ពាក្យមានអាយុក្រោម 50ឆ្នាំ
 • អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវអោយធ្វើការពិនិត្យសុខភាពនិងទិញប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាព

ដំណើរការ

 • ជំហានទី1: ដាក់ឯកសារសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំ
  • បំពេញទម្រង់បែបបទតាមOnline
  • ផ្ញើរូបភាពលិខិតឆ្លងដែននៃគ្រប់សមាជិក
  • ផ្តល់នូវរបាយការណ៍ធនាគាររយះពេល3ខែរឺឯកសារហរិញ្ញវត្ថុផ្សេង
 • ជំហានទី 2: លិខិតអនុម័តត្រូវបានចេញដោយនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍
 • ជំហានទី3: មកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
 • ជំហានទី4:បើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់នៅធនាគារណាមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយធ្វើការដាក់ប្រាក់
 • ជំហានទី5: ទិញធានារ៉ាប់រងវេជ្ជសាស្រ្តត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
 • ជំហានទី6: ទទួលបានរបាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តពីគ្រូពេទ្យក្នុងស្រុក

  Request Investment Program One-Pager