ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក

កម្មវិធីអន្តោប្រវេស៍តាមរយះកម្មវិធី EB-2

សារះប្រយោជន៍

 • ទទួលបានប័ណ្ណបៃតង (សិទ្ធិស្នាក់នៅដោយមិនមានលក្ខខ័ណ្ឌ) នៅសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិនិយោគិន​និងសមាជិកគ្រួសារ
 • សមាជិកក្នុងបន្ទុកដែលដាក់បញ្ចូលបានមាន:
  1. ប្តី/ប្រពន្ធ
  2. កូនអាយុក្រោម 21ឆ្នាំ
 • មានសិទ្ធិអាចរស់នៅ ធ្វើការ និងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
 • មិនមានតម្រូវការភាសា
 • ដំណើរការឆាប់រហ័ស
 • ជាវិធីដើម្បីអាចទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅក្នុង ប្រទេសនេះ រយះពេល 5 ឆ្នាំ

ការវិនិយោគ

 • ការវិនិយោគបែបសហគ្រិន Start-up ចាប់ពីទឹកប្រាក់ចំនួន USD 300,000
 • ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍ: ទឹកប្រាក់ចំនួន USD 100,000 ត្រូវតែបម្រុងទុកសម្រាប់ R&D
 • ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
 • ធានាការប្តេជ្ញាចិត្តពីក្រុម incubator និង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
 • អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោលអាច កាន់ភាគហ៊ុន 100% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលអនុវត្តគម្រោងច្នៃប្រឌិតអាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ

តម្រូវការ

 • សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់: បរិញ្ញាប័ត្រ រួមនិងបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុង វិស័យ តែមួយរយះពេល 5 ឆ្នាំ
 • បទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវរួមមានបទពិសោធន៍ផ្នែក គ្រប់គ្រង
 • គម្រោងអាជីវកម្មត្រូវមានគុណសម្បត្តិ និង មានសារះសំខាន់ ក៏ដូចជា អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
 • អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោលត្រូវតែបង្ហាញថាពួកគេគឺជាសហគ្រិនដែលច្នៃប្រឌិត និងមានចំណុចខ្លាំងសម្រាប់ការបណ្តាក់ទុន
 • ត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងនៃប្រភពមូលធនស្របច្បាប់ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ការវិនិយោគ

ដំណើរការ

 • បំពេញពាក្យស្នើសុំនិងឯកសារដែលតម្រូវ
 • ទទួលបានលក្ខខណ្ឌ National Interest Waiver
 • ដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ ឬការកែប្រែសម្រួលស្ថានភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យនិងសមាជិកគ្រួសារទទួលបានប័ណ្ណបៃតង
 • រយះពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំអាចប្រែប្រួល អាស្រ័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្រទេសដើមរបស់វិនិយោគិន
 • រយះពេលដំណើរការធម្មតាគឺចន្លោះពី 12-16ខែ សម្រាប់ប្រទេសដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ចំនួន
 • សម្រាប់ប្រទេសដែលមានតម្រូវការកាតបៃតង EB-2 ខ្ពស់ នឹងប្រឈមនឺងការពន្យារពេលដំណើរការ។

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager