សាន់ ឡូសា

កម្មវិធីទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈការវិនិយោគ (CIP)

អត្ថប្រយោជន៏

 • ទទួលបានសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនទី2 ពេញមួយជីវិត ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងមូល
 1. កូនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបានក្រោមអាយុ30​ ​ឆ្នាំ និងឪពុកម្តាយអាយុចាប់ពី55ឆ្នាំឡើងអាចដាក់ក្នុងពាក្យសុំបាន
 2. បងប្អូននៃអ្នកដាក់ពាក្យបង្គោលដែលមិនទាន់រៀបការដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំក៏អាចដាក់បញ្ជូលដែរ
 • ធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង 140 ប្រទេស
 • ធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប (Schengen)
 • ទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាមួយរបបពន្ធមួយចំនួនដែលច្បាប់មិនតម្រូវអោយបង់ឡើយ
 • មិនមានតម្រូវការឲ្យទៅស្នាក់នៅ
 • មិនតម្រូវឱ្យមានការសម្ភាសន៍ កំរិតវប្បធម៌អប់រំ ឬបទពិសោធន៍ការងារ
 • ប្រទេសមានសុវត្តិភាពខ្ពស់និងប្រើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាផ្លូវការ។

ជម្រើសនៃការវិនិយោគ

 1. មូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ Saint Lucia

ទឹកប្រាក់ចាប់ពី

  • USD 100,000 សម្រាប់​​អ្នកដាក់ពាក្យតែមួយ
  • USD 140,000 សម្រាប់​​អ្នកដាក់ពាក្យ​ នឹង​​ ប្តី/ប្រពន្ធ
  • USD 150,000 សម្រាប់​​អ្នកដាក់ពាក្យ​​​​ ប្តី/ប្រពន្ធ​​ នឹង អ្នកក្នុងបន្ទុក​ 2​​​ អ្នក
  • USD 15,000 សម្រាប់​ការបន្ថែមសមាជិកម្នាក់ទៀត
 1. មូលប័ត្រជួយសង្គ្រោះពីការប៉ះពាល់របស់ COVID-19 (បើកទទួល រហូតដល់ ថ្ងៃ  ៣១​ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2022)

ទឹកប្រាក់ចាប់ពី

  • USD 250,000 សម្រាប់​​អ្នកដាក់ពាក្យតែមួយ នឹងត្រូវរក្សាទុក 5​ ឆ្នាំ
  • USD 250,000 សម្រាប់​​អ្នកដាក់ពាក្យតែមួយ ព្រមទាំងសមាជិកម្នាក់ទៀត នឹងត្រូវរក្សាទុក 6ឆ្នាំ
  • USD 250,000 សម្រាប់​​អ្នកដាក់ពាក្យតែមួយ ព្រមទាំងសមាជិក 4 នាក់ទៀត នឹងត្រូវរក្សាទុក 7 ឆ្នាំ
  • USD 300,000 សម្រាប់​​អ្នកដាក់ពាក្យតែមួយ ព្រមទាំងសមាជិក 4 នាក់ទៀត នឹងត្រូវរក្សាទុក 5 ឆ្នាំ
  • USD 15,000 សម្រាប់​ការបន្ថែមសមាជិកក្នុងម្នាក់

តម្រូវការ

 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវមានការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជ្រើសរើស គម្រោងវិនិយោគណាមួយក្នុងចំណោមជម្រើសវិនិយោគទាំង ៤ ដែលបានកំណត់
 • មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មិនមានប្រវត្តិបទឧក្រិដ្ឋ
 • ឯកសារតម្រូវទាំងអស់ ត្រូវតែជាភាសាអង់គ្លេស
 • ត្រូវមានភាពជោគជ័យលើលទ្ធផលក្រោយការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិ
 • មិនធ្លាប់មានប្រវត្តិទិដ្ឋាការត្រូវបានបដិសេធដោយប្រទេសណាមួយ ដែលប្រទេស សាន់ឡូសៀ មានលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ ដោយមិនមានការអនុម័ត ទិដ្ឋាការ
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវតែជ្រើសរើសភ្នាក់ងារឬក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាល បានអនុម័តជាផ្លូវការ។

ដំណើរការ​   (ចន្លោះ​ 4 ទៅ 8​​ ខែ)

 • ផ្តល់ឯកសារដែលតម្រូវ
 • បំពេញពាក្យស្នើសុំតាមរយះភ្នាក់ងារឬក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តជាផ្លូវការ
 • បន្ទាប់មកបង់ថ្លៃការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិ និងប្រាក់កំរៃរដ្ឋាភិបាល
 • នៅពេលទទួលបានលិខិតអនុម័ត អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការការវិនិយោគនិងបង់ថ្លៃរដ្ឋាភិបាលដែលនៅសល់។

  Request Investment Program One-Pager