សាន់ ឡូសា

ទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគ (CIP)

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនទី២ពេញមួយជីវិត ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងមូល
 • កូនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបានក្រោមអាយុ ២៦​ ​ឆ្នាំ
 • ធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសជាង ១៥០
 • ធ្វើដំណើរដោយគ្មានទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់ Schengen
 • ទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាមួយប្រព័ន្ធពន្ធមួយចំនួនដែលច្បាប់មិនមានត្រូវបង់ឡើយ
 • មិនមានតម្រូវការឲ្យទៅស្នាក់នៅ
 • មិនតម្រូវឱ្យមានការសម្ភាសន៍ កំរិតវប្បធម៌អប់រំ ឬបទពិសោធន៍ការងារ
 • ប្រទេសមានសុវត្តិភាពខ្ពស់និងប្រើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាផ្លូវការ។

ជម្រើសនៃការវិនិយោគ

 1. មូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចរដ្ធនៃ ប្រទេស​ Saint Lucia

គម្រោងវិនិយោគចាប់ពី

 • 100,000 ដុល្លាអាមេរិក សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់
 • 165,000 ដុល្លាអាមេរិក សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យ២នាក់ដែល ជាប្តី/ប្រពន្ធ
 • 195,000 ដុល្លាអាមេរិក សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យនិងសមាជិក២នាក់ទៀត
 • 25,000 ដុល្លាអាមេរិក បន្ថែមក្នុងសមាជិកម្នាក់ៗដែលដាក់ពាក្យសុំ

2. គម្រោងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស

គម្រោងវិនិយោគចាប់ពី 3,500,000 ដុល្លារអាមេរិក ទៅលើគំរោងរបស់សហគ្រាសដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតិពីរដ្ធាភិបាលនៃប្រទេស Saint Lucia

3. ប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាល

គម្រោងអាចទទូលបានប្រាក់វិនិយោគមកវិញក្នុងរយះពេល៥ឆ្នាំ ដែលវិនិយោគចាប់ពី

 • 500,000 ដុល្លាអាមេរិក សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់
 • 535,000 ដុល្លាអាមេរិក សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យ២នាក់ដែល ជាប្តី/ប្រពន្ធ
 • 550,000 ដុល្លាអាមេរិក សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យនិងសមាជិក២នាក់ទៀត
 • 25,000 ដុល្លាអាមេរិក បន្ថែមក្នុងសមាជិកម្នាក់ៗដែលដាក់ពាក្យសុំ

 តម្រូវការនៃដាក់ពេលស្នើសុំ

 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវមានការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជ្រើសរើសគម្រោងវិនិយោគណាមួយក្នុងចំណោមជម្រើសវិនិយោគទាំង៤ដែលបានកំណត់
 • មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ឯកសារតម្រូវទាំងអស់ ត្រូវតែជាភាសាអង់គ្លេស
 • ត្រូវមានតារាជោគជ័យលើលទ្ធផលក្រោយការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិ
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវតែជ្រើសរើសភ្នាក់ងារឬក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តជាផ្លូវការ។

ដំណើការនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ (រវាង 3-4 ខែ)

 

ផ្លល់ឯកសារដែលតម្រូវ បំពេញពាក្យស្នើសុំតាមរយះភ្នាក់ងារឬក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តជាផ្លូវការ បន្ទាប់មកបង់ថ្លៃការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិ និងប្រាក់កំរៃរដ្ឋាភិបាល។

  Request Investment Program One-Pager