សហរដ្ឋអាមេរិក (United States of America)

កម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍ (EB-5)

អត្ថប្រយោជន៍

 • អាចទទួលបានប័ណ្ណបៃតង (សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍) នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់វិនិយោគិន និងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់
 • សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសារ:ប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការវិនិយោគ លក្ខណ:អន្តរជាតិ
 • សង្គមពហុវប្បធម៌ ដែលតំណាងដោយសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍ និងវប្បធម៌ជាច្រើន
 • ទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញ
 • ស្វាមី/ភរិយា និងកូនក្រោមអាយុ ២១ ឆ្នាំ អាចដាក់ចូលទៅក្នុងពាក្យស្នើសុំតែមួយបាន
 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំមិនតម្រូវឲ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់អាជីវកម្មដែលនឹងដាក់ទុន វិនិយោគ នោះទេ
 • អាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគនេះវិញបាន
 • ស្តង់ដារអប់រំខ្ពស់ រួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសិក្សាទូលំទូលាយ ទាំងខាងសាលារដ្ឋ និងឯកជន ក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ និងស្ថាប័នអប់រំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀត។

ជម្រើសវិនិយោគ

ការវិនិយោគផ្ទាល់៖

 • ធ្វើការវិនិយោគជាចាំបាច់ទៅក្នុងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
 • មានគម្រោងបង្កើត ឫការពារការងារពេញម៉ោងចំនួន ១០ សម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានគុណភាពត្រឹមត្រូវ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

 

ការវិនិយោគទៅក្នុង Regional Centre៖

 • អ្នកដាក់ពាក្យអាចធ្វើការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងគម្រោងណាមួយដែលមាន គុណភាពត្រឹមត្រូវ របស់ Regional Centre
 • មិនចាំបាច់បំពេញតម្រូវការបង្កើតគម្រោង EB-5 នេះ ដោយខ្លួនឯងទេ
 • មិនចាំបាច់បំពេញតម្រូវការចាត់ចែងលើការបង្កើតការងារ

លក្ខខណ្ឌ

 • ធ្វើការវិនិយោគរទៅក្នុងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណ:សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ណាមួយ ទៅតាមប្រភេទតំបន់ដូចខាងក្រោម៖
  • វិនិយោគទៅក្នុង TEA: ចំនួនវិនិយោគដែលមានគុណភាព ជាអប្បបរមាចំនួន 800,000 ដុល្លារអាមេរិក
  • វិនិយោគនៅក្រៅ TEA:    ចំនួនវិនិយោគដែលមានគុណភាពជាអប្បបរមា ចំនួន 1,050,000 ដុល្លារអាមេរិក
 • ការវិនិយោគអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យ និងបង្កើតយ៉ាងហោចណាស់ការងារចំនួន ១០ សម្រាប់និយោជិត/ពលករជនជាតិអាមេរិកដែលសក្តិសមនៅទីនោះ
 • ដើមទុនវិនិយោគត្រូវតែមានប្រភពស្របច្បាប់

ដំណើរការ

រយ:ពេលនៃដំណើរការ​ដាក់ពាក្យស្នើសុំ អាស្រ័យលើចំនួនពាក្យស្នើសុំដែលបានអនុញ្ញាត ហើយចំនួន នោះគឺកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ

 • ទិដ្ឋាការ៖ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងសមាជិកក្នុងពាក្យស្នើសុំរួមគ្នាដែលទទួលបានជោគជ័យ នឹងទទួល បានទិដ្ឋាការមានសិទ្ធិរស់នៅដោយមានលក្ខខណ្ឌ
 • ប័ណ្ណផ្តល់សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍៖ បន្ទាប់ពីរយ:ពេល ២១ខែ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះគឺមានសិទ្ធិ សម្រាប់ការបំពេញពាក្យដកលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ ហើយអ្នកដាក់ពាក្យដែលទទួលបានជោគជ័យអាច ទទួលបានប័ណ្ណផ្តល់សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នោះតែម្តង។

FAQ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។

  Request Investment Program One-Pager